Wettelijke Voorschriften

In overeenstemming met de wet 34/2002, van 11 juli, van de Diensten van de Vereniging voor Informatie en Elektronische Handel (LSSI-CE), informeert VILLA-HERBA SL dat het een houder is van de website www.spanish-in-spain.es. Volgens de eis van artikel 10 van de genoemde wet informeert VILLA-HERBA SL over de volgende gegevens:

De eigenaar van deze website is VILLA-HERBA SL, met CIF B97457600 en sociaal adres in C/ CONVENTO SANTA CLARA, Nº10 – 1 46002, VALENCIA, geregistreerd in het Mercantiele Register van Valencia, Volume 7797, Boek 5093, pagina 142, Blad V-96741. Het e-mailadres om contact op te nemen met het bedrijf is: info@taronjaschool.com.

Gebruiker en aansprakelijkheidsregime

De navigatie, de toegang en het gebruik van de website van VILLA-HERBA SL verleent de voorwaarde van de gebruiker, waarvoor zij de navigatie van de website van VILLA-HERBA SL aanvaarden, alle gebruiksvoorwaarden die hier zijn vastgesteld, onverminderd de toepassing van de overeenkomstige regeling van de wettelijke verplichting in overeenstemming met het geval.

De website van VILLA-HERBA SL biedt een grote diversiteit aan informatie, diensten en gegevens. De gebruiker neemt zijn verantwoordelijkheid in het correcte gebruik van de website. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot:

  • De waarheidsgetrouwheid en wettigheid van de informatie die door de gebruiker in de door VILLA-HERBA SL opgestelde formulieren voor toegang tot bepaalde inhoud of diensten die door de website worden aangeboden.
  • Het gebruik van de informatie, diensten en gegevens die door VILLA-HERBA SL worden aangeboden in strijd met de bepalingen van deze voorwaarden, de wet, de goede zeden, de goede gewoonten of de openbare orde, of die op enige andere manier een schending van de rechten van derden of van het functioneren van de website zelf kunnen impliceren.

Internetbeleid en disclaimers

VILLA-HERBA SL is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waartoe de gebruiker toegang heeft via de links op haar website en verklaart in geen geval over te gaan tot onderzoek of het uitoefenen van enige vorm van controle op de inhoud van andere sites van het netwerk. Evenmin garandeert zij de technische beschikbaarheid, nauwkeurigheid, waarheidsgetrouwheid, geldigheid of wettigheid van sites buiten haar eigendom die via de links toegankelijk zijn.

VILLA-HERBA SL verklaart alle nodige maatregelen te hebben genomen om schade aan de gebruikers van haar website te voorkomen, die zou kunnen worden afgeleid uit de navigatie van haar website. Bijgevolg neemt VILLA-HERBA SL in geen geval de verantwoordelijkheid op zich voor de mogelijke schade die voor de navigatie via het internet voor de gebruiker zou kunnen ontstaan.

Modificaties

VILLA-HERBA SL behoudt zich het recht voor om de wijzigingen die zij opportuun acht, zonder voorafgaande waarschuwing, in de inhoud van haar website aan te brengen. Evenzeer met betrekking tot de inhoud van de website, als in de gebruiksvoorwaarden van dezelfde website, of in de algemene contractvoorwaarden. Dergelijke wijzigingen kunnen via uw website worden aangebracht met alle wettelijk toegestane middelen en zijn bindend zolang ze op de website worden gepubliceerd en totdat ze rechtsgeldig worden gewijzigd door latere wijzigingen.

Internetwervingsdiensten

Vaste inhoud van de website van VILLA-HERBA SL bevat de mogelijkheid tot contracteren via internet. Het gebruik van dezelfde voorwaarden vereist de lezing en de verplichte aanvaarding van de algemene voorwaarden van de overeenkomst die door VILLA-HERBA SL in die zin zijn opgesteld.

VILLA-HERBA SL informeert dat om de aankoop online te doen, zal worden doorgestuurd naar de website https://shop.spanishcoursespain-valencia.com/es.

Gegevensbescherming

In overeenstemming met de geldende verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens, informeren wij u dat uw gegevens zullen worden opgenomen in het systeem van de behandeling eigendom van VILLA-HERBA SL met CIF B97457600 en sociaal adres gelegen in C / CONVENTO SANTA CLARA, Nº10 – 1 46002, VALENCIA, met het doel om te kunnen vergemakkelijken, te versnellen en om de verplichtingen die zijn vastgesteld tussen beide delen na te komen. In overeenstemming met de geldende regelgeving deelt VILLA-HERBA SL mee dat de gegevens worden bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk is om te voldoen aan de hierboven genoemde voorschriften.

Zonder dat u ons hiervan op de hoogte stelt, begrijpen wij dat uw gegevens niet zijn gewijzigd en dat u zich ertoe verbindt ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen.

VILLA-HERBA SL informeert dat zij de gegevens op een legale, loyale, transparante, adequate, pertinente, beperkte, exacte en bijgewerkte manier zal behandelen. Daarom verbindt VILLA-HERBA SL zich ertoe om alle redelijke maatregelen te nemen zodat deze onverwijld worden geschrapt of gecorrigeerd wanneer ze niet correct zijn.

In overeenstemming met de rechten die worden verleend door de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming kunnen zij hun recht van toegang, rectificatie, beperking van de behandeling, verwijdering, overdraagbaarheid en verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens uitoefenen, en toestemming geven voor de verwerking ervan, door uw verzoek te richten aan het bovenstaande postadres of e-mail info@taronjaschool.com.

U kunt zich tot de bevoegde controleautoriteit wenden om de klacht in te dienen die u geschikt acht.

Intellectueel en industrieel eigendom

VILLA-HERBA SL is zelf of als rechtverkrijgende houder van alle rechten van intellectuele en industriële eigendom van haar webpagina, evenals van de elementen die zich in dezelfde webpagina bevinden (op titel enunciativo, beelden, geluid, audio, video, software of teksten; merken of logo’s, combinaties van kleuren, structuur en ontwerp, selectie van gebruikte materialen, computerprogramma’s die nodig zijn voor de werking, de toegang en het gebruik, etc.), eigendom van VILLA-HERBA SL. Het gaat dus om werken die door de Spaanse rechtsorde als intellectueel eigendom worden beschermd en waarop de Spaanse en communautaire regelgeving op dit gebied van toepassing is, evenals de internationale verdragen op dit gebied, die door Spanje zijn ondertekend.

De gebruiker verbindt zich ertoe de rechten van intellectuele en industriële eigendom van VILLA-HERBA SL te respecteren. U kunt de elementen van het portaal visualiseren en zelfs afdrukken, kopiëren en opslaan op de harde schijf van uw computer of in een andere fysieke drager, zolang het maar, alleen en uitsluitend, voor uw persoonlijk en privégebruik is. De gebruiker zal zich moeten onthouden van het onderdrukken, wijzigen, ontduiken of manipuleren van een beveiligingsapparaat of beveiligingssysteem dat in  is geïnstalleerd; de pagina’s van VILLA-HERBA SL.

Rechtsvorderingen, toepasselijke wetgeving en jurisdictie

VILLA-HERBA SL behoudt zich ook het recht voor om civielrechtelijke of strafrechtelijke stappen te ondernemen die zij passend acht voor het oneigenlijke gebruik van haar website en inhoud, of voor schending van deze voorwaarden.

De relatie tussen de gebruiker en de aanbieder wordt beheerst door de geldende regelgeving die van toepassing is op het Spaanse grondgebied. Indien er een geschil ontstaat, kunnen de partijen hun conflicten onderwerpen aan arbitrage of hun toevlucht nemen tot de gewone rechtspraak met inachtneming van de regels inzake jurisdictie en bevoegdheid ter zake. VILLA-HERBA SL is gevestigd in VALENCIA, Spanje.

SOCIËLE NETWERKEN BELEID

In overeenstemming met de organieke wet 15/1999, van 13 december, Bescherming van persoonsgegevens (LOPD) en de wet 34/2002 van 11 juli, Diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI-CE), informeert VILLA-HERBA SL gebruikers, die is overgegaan tot het maken van een profiel in het netwerk / s Sociaal / s Facebook, Twitter, Instagram, Google +, met als belangrijkste doel het adverteren van hun producten en diensten.

VILLA-HERBA SL gegevens:

De gebruiker heeft een profiel in hetzelfde sociale netwerk en heeft besloten om zich aan te sluiten bij de pagina die door VILLA-HERBA SL is aangemaakt en interesse te tonen in de informatie die op het netwerk wordt geadverteerd. Wanneer u zich bij onze pagina aansluit, geeft u ons toestemming voor de behandeling van de persoonsgegevens die in uw profiel worden gepubliceerd.

De gebruiker kan te allen tijde toegang krijgen tot het privacybeleid van het sociale netwerk zelf, evenals het configureren van uw profiel om uw privacy te waarborgen.

VILLA-HERBA SL heeft toegang tot en behandelt die openbare informatie van de gebruiker, met name zijn contactnaam. Deze gegevens worden alleen gebruikt binnen het sociale netwerk zelf. Ze worden in geen enkel dossier opgenomen.
Met betrekking tot het recht van toegang, rectificatie, annulering en verzet, dat u heeft en dat kan worden uitgeoefend voor VILLA-HERBA SL, moet u volgens de LOPD rekening houden met de volgende nuanceringen Toegang: Het zal worden gedefinieerd door de functionaliteit van het sociale netwerk en de capaciteit van de toegang tot de informatie van de profielen van de gebruikers.Rectificatie: Het zal alleen kunnen worden voldaan met betrekking tot die informatie die onder de controle van VILLA-HERBA SL, bijvoorbeeld om commentaar te elimineren gepubliceerd in de eigen pagina. Normaal gesproken moet dit recht worden uitgeoefend vóór het Sociaal Netwerk. Annulering en/of verzet: Net als in het vorige geval kan alleen worden voldaan met betrekking tot die informatie die onder de controle van VILLA-HERBA SL is, bijvoorbeeld om niet langer aan het profiel te worden gekoppeld.

De gebruiker kan altijd de controle over zijn verbindingen hebben, inhoud verwijderen die hem niet meer interesseert en beperken met wie hij zijn verbindingen deelt, daarvoor moet hij zijn privacy-instellingen raadplegen.

Publicaties

De gebruiker, die zich eenmaal bij de pagina van VILLA-HERBA SL heeft aangesloten, zal in dit laatste commentaar, links, afbeeldingen of foto’s of elke andere vorm van multimediacontent die door het sociale netwerk wordt ondersteund, kunnen publiceren. De gebruiker moet in alle gevallen de eigenaar zijn van dezelfde, om de rechten van auteur en intellectueel eigendom te kunnen genieten of om de toestemming te hebben van de betrokken derden. Elke publicatie op de pagina, of het nu gaat om tekst, grafieken, foto’s, video’s, enz., die inbreuk maakt of kan maken op de goede zeden, de ethiek, de goede smaak of het fatsoen, en/of die inbreuk maakt of maakt op intellectuele of industriële eigendomsrechten, het recht op een afbeelding of de wet, is uitdrukkelijk verboden. In deze gevallen behoudt VILLA-HERBA SL zich het recht voor om de inhoud onmiddellijk terug te trekken en de permanente blokkade van de gebruiker aan te vragen.

VILLA-HERBA SL is niet verantwoordelijk voor de inhoud die vrijelijk door een gebruiker wordt gepubliceerd.

Wedstrijden en promoties

VILLA-HERBA SL behoudt zich het recht voor om wedstrijden en promoties uit te voeren, waaraan de gebruiker samen met zijn pagina kan deelnemen. De bases van elk van hen, wanneer het platform van het Sociaal Netwerk daarvoor wordt gebruikt, zullen in dezelfde publicatie worden opgenomen. Altijd in overeenstemming met de LSSI-CE en met alle andere van toepassing zijnde voorschriften.

Het Sociaal Netwerk sponsort, onderschrijft of beheert op geen enkele wijze een van onze promoties, noch is het geassocieerd met een van hen.

Adverteren

VILLA-HERBA SL zal het sociale netwerk gebruiken om hun producten en diensten te adverteren, in ieder geval, als u besluit om uw contactgegevens te behandelen om directe acties van commerciële prospectie uit te voeren, zal altijd, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften van de LOPD en de LSSI-CE.

Het zal niet worden beschouwd als reclame voor het feit dat de pagina van VILLA-HERBA SL wordt aanbevolen aan andere gebruikers, zodat ook zij kunnen genieten van de promoties of om op de hoogte te worden gesteld van zijn activiteit.

Het volgende is een link naar het privacybeleid van het sociale netwerk: