Informatie voorafgaand aan de contractuele procedure

Deze website www.shop.spanishcoursespain-valencia.com is eigendom van VILLA-HERBA SL (hierna TARONJA SCHOOL) met BTW nummer B97457600 en fiscaal adres te C/ CONVENTO SANTA CLARA, Nº10 – 1 46002, VALENCIA, handelend onder de merknaam TARONJA SCHOOL.

De Algemene Voorwaarden regelen de verkoop op afstand tussen VILLA-HERBA SL en de gebruiker of klant, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, in het bijzonder de wet 7/1998, van 13 april, inzake de Algemene Voorwaarden, wet 3/2014, van 27 maart, tot wijziging van de herziene tekst van de Algemene wet betreffende de bescherming van consumenten en gebruikers, de geldende en toepasselijke verordeningen betreffende de bescherming van persoonsgegevens, Wet 7/1996, van 15 januari, betreffende de regulering van de detailhandel, en Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel.

VILLA-HERBA SL behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen in de Algemene Voorwaarden die zij gepast acht. Deze wijzigingen kunnen via haar websites met alle wettelijk toegestane middelen worden aangebracht en zijn bindend zolang zij op de website worden gepubliceerd en totdat zij door latere wijzigingen rechtsgeldig worden gewijzigd. VILLA-HERBA SL behoudt zich echter het recht voor om, in bepaalde gevallen, specifieke contractuele voorwaarden toe te passen in plaats van deze Algemene Voorwaarden wanneer zij dit gepast acht, en deze tijdig en in de juiste vorm bekend te maken.

Het doel van de website zijn taallessen en het boeken van accommodatie.

De looptijd van het contract is gekoppeld aan de voltooiing van de contractueel vastgelegde dienst.

Als gebruiker of klant verklaart u uitdrukkelijk dat u de gebruiksvoorwaarden en deze algemene voorwaarden kent, begrijpt en aanvaardt. Tevens verklaart hij/zij meerderjarig te zijn en over de nodige handelingsbekwaamheid te beschikken om de websites van TARONJA SCHOOL te bezoeken en via deze websites contracten af te sluiten.

Om onze diensten aan te schaffen, kunt u naar het overeenkomstige gedeelte van onze online shop gaan.

Het is van essentieel belang dat u zich registreert als gebruiker van de website om de online aankoop te kunnen doen. U kunt de desbetreffende rubriek voor registratie op de website raadplegen. In overeenstemming met de bepalingen van de huidige en toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, informeert TARONJA SCHOOL de gebruikers dat de persoonsgegevens die tijdens het registratieproces en de daaropvolgende aankoop worden verzameld, zullen worden ingevoerd in het verwerkingssysteem onder haar verantwoordelijkheid, teneinde dergelijke handelingen van de gebruiker te verwerken en daaruit voortvloeiende vervolgacties te beheren.

TARONJA SCHOOL deelt mee dat de verwerking van gegevens noodzakelijk is voor de correcte uitvoering van de contractuele relatie tussen de cliënt en TARONJA SCHOOL.

Tevens informeert TARONJA SCHOOL over de mogelijkheid om het recht van toegang, rectificatie, annulering en verzet uit te oefenen door te schrijven naar het adres C/ CONVENTO SANTA CLARA, Nº10 – 1 46002, VALENCIA of per e-mail naarinfo@taronjaschool.com.

Tenzij u ons het tegendeel meedeelt, gaan wij ervan uit dat uw gegevens niet zijn gewijzigd, dat u zich ertoe verbindt ons van elke wijziging in kennis te stellen en dat wij uw toestemming hebben om ze te gebruiken voor de instandhouding van de relatie tussen de partijen.

Tijdens het aankoopproces moet u zich identificeren met de opgegeven gebruikersnaam en wachtwoord. Deze gegevens zullen niet openbaar worden gemaakt. U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijke en verantwoordelijke behandeling van de identiteit en het wachtwoord die u tijdens de registratie als klant hebt verkregen en mag deze niet aan iemand anders doorgeven. U kunt de geregistreerde informatie op elk moment wijzigen, in uw klantenruimte. In dezelfde ruimte heeft u toegang tot een geschiedenis van uw gecontracteerde diensten. Dit is slechts een raadplegingsruimte, maar het beheer ervan is toegestaan, en de gebruiker kan de informatie verwijderen die hij/zij niet nodig acht om te bekijken.

Zodra het aankoopproces is voltooid, ontvangt de klant een bevestiging van de aankoop per e-mail. Het is van essentieel belang dat de gebruiker tijdens het aankoopproces een geldig e-mailadres opgeeft. Als u binnen 24 uur na het einde van de dienst geen bevestiging hebt ontvangen, neem dan contact op met VILLA-HERBA SL op het telefoonnummer van de klantenservice +34963258545 of per e-mail info@taronjaschool.com.

De volledige inhoud van de website is in het Spaans.

Voorafgaand aan de levering van de dienst ontvangt de klant een e-mail met de bevestiging van de gevraagde dienst.

Zodra de dienst is verleend, ontvangt de cliënt de bijbehorende factuur.

Informatie vóór het boeken

TARONJA SCHOOL deelt mee dat de boekingsprocedure via haar webpagina’s gedetailleerd wordt beschreven in de betreffende sectie voor de formalisering van de boeking.

TARONJA SCHOOL deelt tevens mee dat de gebruiker toegang kan krijgen tot de gebruiksvoorwaarden die op dezelfde website beschikbaar zijn.

Door te reserveren bij TARONJA SCHOOL via haar website, verklaart de gebruiker of cliënt uitdrukkelijk deze gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden te kennen, te begrijpen en te aanvaarden. Tevens verklaart de gebruiker meerderjarig te zijn en de handelingsbekwaamheid te bezitten om de websites van TARONJA SCHOOL te bezoeken en via die websites contracten af te sluiten. De gebruiker is verantwoordelijk voor de vertrouwelijke en verantwoordelijke behandeling van de identiteit en het wachtwoord die hij bij de registratie als klant heeft verkregen, en mag deze niet aan iemand anders doorgeven.

Zodra de boeking is gemaakt, ziet de gebruiker de boekingsbevestiging op het scherm, die kan worden afgedrukt als bewijs van de boeking.

De reserveringsbevestiging en het reserveringsbewijs (door de gebruiker gemaakte afdruk) zijn niet geldig als factuur.

WERKING VAN DE RESERVERING

Boekingsaanbieding en prijsreferentie.

In overeenstemming met de geldende wetgeving en met name met Wet 34/2002 betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, biedt TARONJA SCHOOL informatie over alle mogelijke reserveringen, hun kenmerken en prijzen in de desbetreffende rubriek voor de formalisering van de reservering. TARONJA SCHOOL behoudt zich echter het recht voor om de aanbiedingen die via haar website aan haar klanten worden gedaan in te trekken, te vervangen of te wijzigen door eenvoudigweg de inhoud ervan te wijzigen. Op de producten en/of diensten die te allen tijde op de website van TARONJA SCHOOL worden aangeboden, zijn dan ook de telkens geldende Algemene Voorwaarden van toepassing. Tevens heeft de vennootschap het recht om, zonder voorafgaande kennisgeving en op elk moment, de toegang tot de voornoemde producten en/of diensten stop te zetten.

Prijsaanduiding.

Bij elke mogelijke reservering wordt de prijs vermeld en of BTW of een andere toepasselijke belasting inbegrepen is. De prijzen op het scherm zijn de prijzen die op een bepaald moment gelden, tenzij er sprake is van een typfout. Wanneer de prijs anders is om de bovengenoemde reden, zal TARONJA SCHOOL de klant hiervan op de hoogte stellen, via e-mail, alvorens over te gaan tot het in rekening brengen van de reservering.

De beschikbaarheid van de aanbiedingen die TARONJA SCHOOL via haar website aanbiedt, kan variëren naargelang de vraag van de klant. Hoewel TARONJA SCHOOL de database regelmatig bijwerkt, kan het zijn dat de door de klant gevraagde reservering op dat moment vol is. In dat geval stuurt TARONJA SCHOOL een e-mail naar de klant om hem/haar te informeren over de onmogelijkheid van de beschikbaarheid van het aanbod.

TARONJA SCHOOL biedt haar accommodatiediensten alleen aan die klanten die een cursus Spaans boeken.

Huisvestingsgarantie

De student moet op de eerste maandag na aankomst in de school een borgsom van € 50 contant betalen, waarvoor hij/zij een ontvangstbewijs zal ontvangen. Deze borgsom wordt op de laatste dag van de cursus aan de receptie teruggegeven tegen afgifte van het ontvangstbewijs. De borg zal NIET worden terugbetaald aan de student als hij/zij schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van de faciliteiten van de flat. TARONJA SCHOOL behoudt zich het recht voor om het overeenkomstige deel van de waarborgsom in te houden om eventuele schade te herstellen. Als de schade zeer ernstig is, kan TARONJA het overeenkomstige bedrag van de student eisen om de kosten van de schade te dekken.

Verlenging van het verblijf

Als studenten hun verblijf willen verlengen, moeten zij contact opnemen met de school. De school zal de verlenging van de accommodatie regelen.

Veranderingen

De student zal de toegewezen accommodatie NIET kunnen wijzigen, behalve in extreme gevallen.

Wijzigingen van accommodatie zonder gegronde reden kunnen worden aangebracht op de zondag die volgt op de lopende week, en brengen extra kosten van € 50 met zich mee. Voor elke verandering van accommodatie, zonder gerechtvaardigde reden, waarvoor een verhuizing op dezelfde dag noodzakelijk is, wordt een bedrag van 120€ in rekening gebracht. Vanaf het moment dat de student zich inschrijft bij TARONJA SCHOOL en kiest voor de optie appartement of studio, wordt begrepen dat hij/zij al deze regels heeft gelezen en ermee akkoord gaat.

Voorschriften

TARONJA SCHOOL heeft regels en voorwaarden voor de gedeelde flats waar de cliënt/student zich aan zal moeten houden.

Minimumleeftijd

De minimumleeftijd om een van de cursussen te kunnen boeken is 18 jaar. Minderjarigen worden alleen in bijzondere gevallen geaccepteerd. Studenten jonger dan 18 jaar hebben hun wettelijke vertegenwoordiger nodig om de algemene voorwaarden van TARONJA SCHOOL te accepteren, in het document dat TARONJA SCHOOL hen zal verstrekken.

Registratieformaliteiten

Zodra de cursus is aangekocht, krijgt de klant een inschrijvingsformulier en een gedetailleerde factuur toegestuurd. Indien u ervoor gekozen heeft een aanbetaling als reservering achter te laten, zal dit bedrag in mindering worden gebracht op de totale prijs van de reservering. Zodra het voorschot van 150€ is ontvangen, zal de klant een factuur en gedetailleerde cursusinformatie als bewijs van inschrijving toegestuurd krijgen. Het saldo van het cursusgeld moet volledig betaald worden 15 dagen voor het begin van de cursus.

Samen met de factuur stuurt TARONJA SCHOOL u een niveautest, zodat we u kunnen indelen in de klas die het beste bij uw niveau Spaans past.

Aankomsten en vertrekken van accommodatie

Studenten dienen de school 15 dagen van te voren op de hoogte te stellen van hun aankomstgegevens, tijdschema, vluchtnummer, etc. Op deze manier kan TARONJA SCHOOL ervoor zorgen dat er iemand bij de accommodatie is om de student te ontmoeten en hem/haar de sleutels te overhandigen.

Studenten dienen op de zondag voor aanvang van de cursus vóór 23.00 uur in de accommodatie aanwezig te zijn. Bij aankomst na 23.00 uur is de student verplicht de luchthavendienst te nemen en te betalen.

TARONJA SCHOOL deelt de studenten één week voor het begin van de cursus de naam en het adres van hun accommodatie mee. Het vertrek van de accommodatie vindt plaats op de zaterdag na het einde van de cursus vóór 12.00 uur. Aankomst of vertrek op andere dan de hierboven vermelde dagen is mogelijk tegen betaling van de extra kosten.
Studenten die een flat hebben, moeten op de eerste maandag bij aankomst op school een borgsom van € 50 betalen.

Luchthavendienst

TARONJA SCHOOL heeft een ophaaldienst (aankomst en vertrek) voor studenten op het vliegveld tegen een extra vergoeding. De klant kan de prijslijst raadplegen.
Deze dienst moet altijd ten minste 3 dagen voor de aankomst van de student worden geboekt.

Verzekeringen

De leerlingen zijn door TARONJA SCHOOL verzekerd, binnen de school zelf, tegen schade aan derden en buiten de school bij die activiteiten die door de school worden georganiseerd (excursies, uitstapjes en verblijf buiten het schoolterrein).

De studenten zijn door TARONJA SCHOOL niet verzekerd tegen ziekte, ongeval, diefstal, beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen en TARONJA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor een van deze incidenten.

Studenten moeten nagaan of hun land overeenkomsten heeft met de Spaanse sociale zekerheid. Burgers van de Europese Unie en Zwitserland moeten een EHIC (European Health Insurance Card) hebben. Deze kaart is individueel en bewijst dat de houder recht heeft op medische verstrekkingen tijdens een tijdelijk verblijf in een van de landen van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland; de geldigheidsduur staat op de EHIC vermeld.

Studenten uit derde landen moeten een internationale verzekering afsluiten die geldig is in Spanje.

Ziektekostenverzekering

TARONJA SCHOOL kan een ziektekostenverzekering aanbieden voor leerlingen die dat wensen tegen een extra vergoeding. De student kan de prijslijst opvragen.

Verkorting van het lesrooster

Deze clausule is van toepassing op alle cursussen in het algemeen:

Het maximum aantal leerlingen per klas is 12, het minimum is 4. Als het aantal leerlingen per klas minder dan of gelijk aan 4 is, behoudt de school zich het recht voor om het totale aantal lesuren met de helft te verminderen.

Indien de leerling deze clausule niet wenst te aanvaarden, heeft hij slechts recht op terugbetaling van het bedrag dat overeenkomt met het aantal verminderde lessen.

Voorbeelden van verminderingen:

-Intensieve cursus

De INTENSIEVE cursus bestaat uit 20 lessen van 50 minuten per week.
De vermindering van 20 lessen per week van een intensieve cursus van 50 minuten (in totaal 1000 minuten) zou worden gehalveerd tot 500 minuten per week. Verdeeld over twee lessen van 50 minuten per dag.

FEESTDAGEN

TARONJA SCHOOL zal geen les geven op dagen die beschouwd worden als feestdagen in de stad Valencia. Deze dagen kunnen worden geraadpleegd in de kalender in het handboek en op de website van de TARONJA SCHOOL: www.taronjaschool.com

De student kan hiervoor geen financiële compensatie eisen.

ROOSTERS

TARONJA SCHOOL verwacht van de leerling dat hij/zij zich houdt aan de les- en activiteitenroosters, met respect voor de rest van zijn/haar klasgenoten. Studenten moeten de niveautest ten minste één week voor het begin van de cursus invullen en opsturen.

De lessen duren 50 minuten.

De schoolfaciliteiten zullen open blijven van:

Maandag tot vrijdag van 09:00 tot 18:30.

LESROOSTERS

09:00 tot 10:40 Intensieve cursus (ochtendshift)
10:40 tot 11:00 Pauze
11:00 tot 12:40 Intensieve cursus (ochtendshift)
12:45 tot 13:35 Privélessen
13:35 tot 14:25 Conversatielessen / privélessen
14:25 tot 14:30 Pauze
14:30 tot 16:10 Intensieve cursus (middagshift)
16:10 tot 16:30 Pauze
16:30 tot 18:10 Intensieve cursus (middagshift)


Wij hebben roterende lesroosters. Sommige groepen hebben bijvoorbeeld les op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend en op dinsdag- en donderdagmiddag. Dit zal elke week veranderen, zodat alle leerlingen elke week twee ochtenden vrij en drie middagen vrij, of omgekeerd, kunnen genieten.

Eerste schooldag

Op de eerste maandag van de cursus komt de student rechtstreeks naar de school volgens het volgende uurrooster:

OCHTENDSHIFT: De leerling komt om 08:30 uur naar school.

MIDDAGSHIFT: De leerling komt om 14.00 uur naar school.


De leerlingen melden zich bij de receptie, waar zij hun welkomstpakket ontvangen en worden begeleid naar de informatiebijeenkomst, waar hun wordt medegedeeld welke klas hun op grond van hun niveau is toegewezen. Om 9:00 of 14:30, afhankelijk van je cursus, begin je direct met je Spaanse lessen.

Lesmateriaal

Lesmateriaal is inbegrepen in de prijs voor de niveaus A0, A1, A2 en B1. Voor de niveaus B2 en C1 moet een boek worden gekocht dat door de school wordt verstrekt.

Certificaat

Alle leerlingen die een cursus aan de TARONJA SCHOOL hebben gevolgd, ontvangen aan het eind van hun cursus een certificaat. Dit certificaat volgt de richtlijnen van het Instituut Cervantes in combinatie met het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen. Om het certificaat te behalen, moet de student ten minste 80% van de lessen hebben gevolgd.

Gedragsregels

TARONJA SCHOOL verwacht van de leerling dat hij/zij zich houdt aan elementaire gedragsregels die zowel de school als de verschillende soorten accommodatie die worden aangeboden betreffen. Ongepast of onaanvaardbaar gedrag van de leerling is voldoende reden voor verwijdering, zonder enige financiële vergoeding. De TARONJA SCHOOL is de enige die de criteria heeft om te beoordelen wat al dan niet negatief gedrag is. De leerlingen zijn verantwoordelijk voor de door hen veroorzaakte materiële schade en zullen hiervoor financieel aansprakelijk worden gesteld.

Vanaf het moment dat de leerling zich inschrijft op TARONJA SCHOOL, wordt begrepen dat hij/zij al het bovenstaande heeft gelezen en ermee akkoord gaat.

Inschrijving voor een cursus aan TARONJA SCHOOL houdt aanvaarding van dit reglement in.

Kenmerken, aanbod en geldigheid van de diensten

De diensten die in onze online winkel worden aangeboden, waarvan de essentiële kenmerken in detail worden beschreven.

In het geval van een dienst die wordt aangeboden, worden de aanbiedingsprijs en de geldigheid van het aanbod steeds naast de essentiële kenmerken ervan vermeld.

In overeenstemming met de huidige regelgeving biedt TARONJA SCHOOL informatie over al haar diensten, hun kenmerken en prijzen. TARONJA SCHOOL behoudt zich echter het recht voor om de via haar website aangeboden diensten in te trekken, te vervangen of te wijzigen, door eenvoudigweg de inhoud ervan te wijzigen. Aldus worden de diensten die op een bepaald moment door de website worden aangeboden, beheerst door de Algemene Contractvoorwaarden die in elk geval van kracht zijn. Bovendien heeft de onderneming het recht om, zonder voorafgaande kennisgeving en op elk moment, de toegang tot de voornoemde diensten stop te zetten.

Garanties

Alle diensten die op de website worden aangeboden, worden gegarandeerd in overeenstemming met het type dienst en het tijdstip en de wijze van dienstverlening waarom u hebt verzocht.

TARONJA SCHOOL heeft een klantendienst, telefonisch op het nummer +34963258545 of per e-mail info@taronjaschool.com waar u uw klacht kunt indienen in geval van onenigheid.

Prijzen

Alle diensten vermelden de verkoopprijs in euro en zijn inclusief belasting over de toegevoegde waarde (BTW).

Indien een andere belasting van toepassing is, moet dit worden aangegeven (IGIC of IPSI, lokale belastingvormen op de Canarische Eilanden).

Uitgaven en dienstverlening

De klant kan de cursussen contracteren via twee opties:

  • Koop uw cursus / Buy your course
    Als u uw cursus in zijn geheel wilt betalen
  • Reserveer uw cursus / Book Your course
    U dient een voorschot van 150€ te storten. De rest van het cursusgeld moet twee weken voor het begin van de cursus worden betaald.

Wijze van betaling en uitvoering van de dienst

De klant kan op een van de volgende manieren voor de dienst betalen. Tijdens het aankoopproces zal u worden gevraagd uw keuze aan te geven:

– Creditcard VISA of MASTERCARD

Alle verrichtingen waarbij persoonlijke of bankgegevens worden doorgegeven, worden uitgevoerd in een beveiligde omgeving, een server op basis van de standaardbeveiligingstechnologie SSL (Secure Sockets Layer). Alle informatie die u naar ons verstuurt, is gecodeerd.

Tevens worden uw creditcardgegevens rechtstreeks ingevoerd op de website van de bank, aan de POS (Point of Sale Terminal van de bank) en worden ze niet ingevoerd of geregistreerd op een server van TARONJA SCHOOL.

Bij betaling met VISA of MASTERCARD wordt u altijd gevraagd om de volgende informatie: het kaartnummer, de vervaldatum, en een validatiecode die overeenkomt met de laatste 3 cijfers van het cursief gedrukte nummer op de achterkant van uw VISA of MASTERCARD, waardoor u meer garanties krijgt over de veiligheid van de transactie.

Deze betaalwijze is alleen geldig op de website.

Wanneer het bedrag van een aankoop frauduleus of ten onrechte is aangerekend met gebruikmaking van het nummer van een betaalkaart, kan de kaarthouder de onmiddellijke annulering van de aanrekening eisen. In dat geval worden de overeenkomstige debet- en creditboekingen zo spoedig mogelijk op de rekeningen van de leverancier en de houder verricht.

Indien de aankoop effectief door de kaarthouder werd gedaan en de vraag tot terugbetaling niet het gevolg was van de uitoefening van het herroepings- of annuleringsrecht en bijgevolg ten onrechte de annulering van de overeenkomstige kosten eiste, zal de kaarthouder echter verplicht zijn VILLA-HERBA SL te vergoeden voor de schade die door deze annulering werd veroorzaakt.

VILLA-HERBA SL verbindt zich ertoe de dienst uit te voeren binnen een maximum van dagen te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop het verzoek om de dienst werd ingediend.

De beschikbaarheid van de door TARONJA SCHOOL aangeboden diensten kan variëren, afhankelijk van de dienst. In geval van niet-uitvoering wegens onbeschikbaarheid zal TARONJA SCHOOL de klant per e-mail op de hoogte brengen zodra zij van deze situatie op de hoogte is. De periode van deze mededeling zal in geen geval de maximum periode van 30 dagen overschrijden, TARONJA SCHOOL kan de dubbele optie geven: de klant zonder prijsverhoging een dienst van vergelijkbare kenmerken of hogere kwaliteit aan te bieden, of tenzij gerechtvaardigde en aantoonbare redenen door TARONJA SCHOOL binnen deze zelfde periode de voor de geannuleerde dienst betaalde bedragen te betalen. Indien TARONJA SCHOOL deze betaling niet binnen de gestelde termijn verricht, kan de koper het dubbele van het verschuldigde bedrag vorderen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding.

Annuleringen

Om interne organisatorische redenen moeten annuleringen schriftelijk aan TARONJA SCHOOL worden meegedeeld. Bij annulering 30 dagen voor aanvang van de cursus, zal de school de student alle gedane betalingen terugbetalen, behalve de 45€ van het inschrijfgeld dat in het saldo van de student zal blijven voor het lopende jaar, voor een eventuele toekomstige cursus tijdens dat jaar. Aan het eind van het jaar wordt dit bedrag overgemaakt op de rekening van de school.

Bij annulering 15 dagen voor aanvang van de cursus, zal de school de student alle gedane betalingen terugbetalen, behalve de aanbetaling van 150€ die op de rekening van de student zal blijven staan voor het lopende jaar, voor een eventuele toekomstige cursus in dat jaar. Aan het eind van het jaar wordt dit bedrag overgemaakt op de rekening van de school.

Voor annuleringen die niet minder dan 15 dagen voor aanvang van de cursus worden gemaakt, zal de school de student slechts 60% van de totale prijs van de cursus terugbetalen, de resterende 40% zal op de rekening van de student blijven staan voor het lopende jaar, voor een eventuele latere cursus tijdens dat jaar. Aan het eind van het jaar wordt dit bedrag overgemaakt op de rekening van de school.

In geen geval zal het cursusgeld worden terugbetaald wanneer de cursus eenmaal is begonnen. Uiteraard zullen gevallen van ziekte van de student of een naast familielid, altijd gestaafd door een medisch attest, als bijzondere gevallen in aanmerking worden genomen. TARONJA SCHOOL behoudt zich het recht voor cursussen te annuleren als er minder boekingen zijn dan nodig, in welk geval een volledige terugbetaling aan de student zal worden gedaan.

Vertraagde start van de cursus

Als een leerling later aankomt dan de aanvangsdatum, of op eigen risico schooldagen mist, kan hij/zij geen aanspraak maken op financiële terugbetaling door TARONJA SCHOOL. Met andere woorden, wanneer de leerling de les niet bijwoont, krijgt hij/zij niet de gelegenheid deze in te halen. Alleen als de student een hele week moet missen en deze wil inhalen, moet hij/zij de studiesecretaris een week van tevoren inlichten voor het geval hij/zij deze week op een later tijdstip kan inhalen door zich bij een bestaande groep aan te sluiten.

Herroepingsrecht, terugbetaling van betalingen en klachten

De klant beschikt over een minimumtermijn van veertien kalenderdagen vanaf de datum van sluiting van de overeenkomst om de overeenkomst zonder boete en zonder opgave van redenen te herroepen.

De uitoefening van het herroepingsrecht moet worden meegedeeld per telefoon op het nummer +34963258545, per e-mail op het nummer info@taronjaschool.com, door uw brief te zenden naar ons postadres C/ CONVENTO SANTA CLARA, Nº10 – 1 46002, VALENCIA, of door gebruik te maken van het herroepingsformulier.

Volgens de bepalingen van artikel 103 van wet 3/2014, van 27 maart, die de herziene tekst van de Algemene wet tot bescherming van de consument en de gebruiker wijzigt, zijn leveringen van diensten of goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of duidelijk gepersonaliseerd zijn, of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen, vrijgesteld van herroeping.

Indien de klant verzoekt dat de verrichting van de dienst aanvangt tijdens de herroepingstermijn, is de klant verplicht het bedrag te betalen dat evenredig is met het gedeelte van de verrichting van de dienst op het ogenblik van de kennisgeving van de herroeping, in verhouding tot het voorwerp van de overeenkomst.

Terugbetaling

De terugbetaling van de door de klant ontvangen bedragen geschiedt met hetzelfde betaalmiddel dat door de klant wordt gebruikt, tenzij anders is bepaald.

TARONJA SCHOOL zal de door de klant betaalde bedragen betalen binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van het herroepingsrecht.

In geval van ongerechtvaardigde vertraging van TARONJA SCHOOL, met betrekking tot de terugbetaling van de betaalde bedragen, kan de klant het dubbele van de betaalde bedragen eisen, onverminderd het recht op vergoeding van de schade die boven dat bedrag is geleden.

Klachten

Indien de klant een klacht wenst in te dienen, is TARONJA SCHOOL bereikbaar op C/ CONVENTO SANTA CLARA, Nº10 – 1 46002, VALENCIA of per e-mail info@taronjaschool.com.

Bevoegdheid

TARONJA SCHOOL behoudt zich tevens het recht voor om civiel- of strafrechtelijke stappen te ondernemen die zij passend acht wegens oneigenlijk gebruik van haar website en de inhoud ervan of wegens schending van deze voorwaarden.

De relatie tussen de gebruiker en de aanbieder wordt beheerst door de op het Spaanse grondgebied geldende en toepasselijke regelgeving. In geval van geschil kunnen de partijen hun geschillen voorleggen aan arbitrage of aan de gewone rechter, overeenkomstig de regels inzake bevoegdheid en jurisdictie terzake. TARONJA SCHOOL is gevestigd in VALENCIA, Spanje.